Skip to content
My Blog

WEBSITE PRIVACYBELEID

vivingcostumes.com
I. PRIVACYBELEID EN GEGEVENSBESCHERMING
Met inachtneming van de bepalingen van de huidige wetgeving verbindt vintage blog (hierna ook Website) zich ertoe de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen, in overeenstemming met het beveiligingsniveau dat past bij het risico van de verzamelde gegevens.

Wetten opgenomen in dit privacybeleid
Dit privacybeleid is aangepast aan de huidige Spaanse en Europese regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens op internet. Concreet respecteert het de volgende regels:

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens (RGPD).
Organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten (LOPD-GDD).
Koninklijk besluit 1720/2007 van 21 december tot goedkeuring van het reglement voor de ontwikkeling van organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens (RDLOPD).
Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE).
Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking van de in vintage blog verzamelde persoonsgegevens is: Luuk de Tronk, met NIF: 125478 (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke). Hun contactgegevens zijn als volgt:

Adres: Nederland

Contacttelefoon: 326598

E-mailadres voor contact: info@vintage blog

Registratie van Persoonsgegevens
In overeenstemming met de bepalingen van de RGPD en de LOPD-GDD, informeren wij u dat de persoonlijke gegevens die door vintage blog worden verzameld, via de formulieren die op zijn pagina’s zijn uitgebreid, zullen worden opgenomen en in ons bestand zullen worden behandeld om te kunnen de verbintenissen tussen vintage blog en de gebruiker vergemakkelijken, versnellen en naleven, of de relatie onderhouden die is vastgelegd in de formulieren die de gebruiker invult, of om te voldoen aan een verzoek of vraag van de gebruiker. Evenzo wordt, in overeenstemming met de bepalingen van de RGPD en de LOPD-GDD, tenzij de uitzondering voorzien in artikel 30.5 van de RGPD van toepassing is, een register van behandelingsactiviteiten bijgehouden dat, in overeenstemming met het doel ervan, de uitgevoerde behandelingsactiviteiten specificeert en de andere in de RGPD vastgestelde omstandigheden.

Principes die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens
De verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker is onderworpen aan de volgende principes vervat in artikel 5 van de RGPD en in artikel 4 en volgende van de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van de digitale rechten :

Beginsel van wettigheid, loyaliteit en transparantie: de toestemming van de gebruiker is te allen tijde vereist voordat volledig transparante informatie wordt verstrekt over de doeleinden waarvoor de persoonlijke gegevens worden verzameld.
Principe van doelbinding: persoonsgegevens worden verzameld voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden.
Principe van gegevensminimalisatie: de verzamelde persoonsgegevens zijn alleen strikt noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
Nauwkeurigheidsprincipe: persoonsgegevens moeten exact zijn en altijd worden bijgewerkt.
Principe van beperking van de bewaartermijn: de persoonlijke gegevens worden alleen bewaard op een manier die de identificatie van de gebruiker mogelijk maakt gedurende de tijd die nodig is voor de doeleinden van de behandeling ervan.
Principe van integriteit en vertrouwelijkheid: persoonsgegevens worden behandeld op een manier die de veiligheid en vertrouwelijkheid ervan garandeert.
Principe van proactieve verantwoordelijkheid: de gegevensbeheerder is ervoor verantwoordelijk dat aan de bovenstaande principes wordt voldaan.
Categorieën van persoonsgegevens
De categorieën gegevens die in vintage blog worden behandeld, zijn alleen identificerende gegevens. In geen geval worden bijzondere categorieën persoonsgegevens verwerkt in de zin van artikel 9 van de AVG.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is toestemming. vintage blog verbindt zich ertoe de uitdrukkelijke en controleerbare toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken. Het zal net zo gemakkelijk zijn om toestemming in te trekken als om deze te geven. Als algemene regel geldt dat het intrekken van de toestemming geen voorwaarde is voor het gebruik van de Website.

Wanneer de gebruiker zijn gegevens moet of kan verstrekken via formulieren om inlichtingen in te winnen, informatie op te vragen of om redenen die verband houden met de inhoud van de website, zullen ze worden geïnformeerd als het invullen ervan verplicht is.

opzegbaar voor de juiste ontwikkeling van de uitgevoerde operatie.

Doeleinden van de behandeling waarvoor de persoonsgegevens bestemd zijn
Persoonlijke gegevens worden verzameld en beheerd door vintage blog om de verbintenissen tussen de Website en de Gebruiker te vergemakkelijken, te bespoedigen en na te komen of om de relatie te onderhouden die is vastgelegd in de formulieren die deze laatste invult of om aan een verzoek te voldoen verzoek of onderzoek.

Evenzo kunnen de gegevens worden gebruikt voor commerciële, personalisatie-, operationele en statistische doeleinden en activiteiten van het zakelijke doel van vintage blog, evenals voor de extractie, opslag van gegevens en marketingstudies om de inhoud die aan de gebruiker wordt aangeboden, aan te passen, evenals hoe de kwaliteit, werking en navigatie van de Website kan worden verbeterd.

Op het moment dat de persoonsgegevens worden verkregen, wordt de Gebruiker geïnformeerd over het specifieke doel of de specifieke doeleinden van de behandeling waarvoor de persoonsgegevens zullen worden gebruikt; dat wil zeggen, het gebruik of de gebruiken die aan de verzamelde informatie zullen worden gegeven.

Bewaartermijnen persoonsgegevens
Persoonlijke gegevens worden alleen bewaard voor de minimale tijd die nodig is voor de verwerking ervan en in ieder geval alleen voor de volgende periode: 1, of totdat de gebruiker om verwijdering verzoekt.

Op het moment dat de persoonsgegevens worden verkregen, wordt de Gebruiker geïnformeerd over de termijn gedurende welke de persoonsgegevens worden bewaard of, wanneer dit niet mogelijk is, de criteria die worden gebruikt om deze termijn te bepalen.

Ontvangers van persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de Gebruiker worden gedeeld met de volgende ontvangers of categorieën van ontvangers:

In het geval dat de Verwerkingsverantwoordelijke voornemens is persoonsgegevens door te geven aan een derde land of een internationale organisatie, zal de Gebruiker op het moment dat de persoonsgegevens worden verkregen, worden geïnformeerd over het derde land of de internationale organisatie waaraan de doorgifte wordt gehouden. de gegevens door te geven, evenals het al dan niet bestaan ​​van een adequaatheidsbesluit van de Commissie.

Persoonsgegevens van minderjarigen
Met inachtneming van de bepalingen van de artikelen 8 van de RGPD en 7 van de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten, mogen alleen personen ouder dan 14 jaar hun toestemming geven voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens rechtmatig door vintage blog. Als het een minderjarige is die jonger is dan 14 jaar, is de toestemming van de ouders of voogden nodig voor de behandeling, en dit wordt alleen als rechtmatig beschouwd voor zover ze toestemming hebben gegeven.

Geheimhouding en beveiliging van persoonsgegevens
vintage blog verbindt zich ertoe de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen, in overeenstemming met het beveiligingsniveau dat past bij het risico van de verzamelde gegevens, om de veiligheid van persoonsgegevens te garanderen en vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging of ongeoorloofde overdracht te voorkomen van persoonsgegevens, opgeslagen of anderszins verwerkt, of ongeoorloofde communicatie of toegang tot dergelijke gegevens.

De website heeft een SSL-certificaat (Secure Socket Layer), dat ervoor zorgt dat persoonlijke gegevens veilig en vertrouwelijk worden verzonden, aangezien de overdracht van gegevens tussen de server en de gebruiker, en in feedback, volledig versleuteld of versleuteld is.

Omdat vintage blog echter de ondoordringbaarheid van internet of de totale afwezigheid van hackers of anderen die op frauduleuze wijze toegang hebben tot persoonlijke gegevens, niet kan garanderen, verbindt de gegevensbeheerder zich ertoe de gebruiker onverwijld op de hoogte te stellen wanneer zich een schending voordoet. een hoog risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen met zich mee kan brengen. In overeenstemming met de bepalingen van artikel 4 van de RGPD wordt onder een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens verstaan ​​elke inbreuk op de beveiliging die de accidentele of onwettige vernietiging, het verlies of de wijziging van verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens of ongeoorloofde communicatie veroorzaakt. of toegang tot genoemde gegevens.

Persoonlijke gegevens zullen als vertrouwelijk worden behandeld door de gegevensbeheerder, die zich ertoe verbindt om via een wettelijke of contractuele verplichting te rapporteren en te garanderen dat deze vertrouwelijkheid wordt gerespecteerd door zijn werknemers, medewerkers en elke persoon aan wie hij de informatie toegankelijk maakt.

Rechten ontleend aan de verwerking van persoonsgegevens
De gebruiker heeft een vintage blog en kan daarom de volgende rechten uitoefenen die zijn erkend in de RGPD en de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten bij de gegevensbeheerder:

Recht op toegang: het is het recht van de gebruiker om bevestiging te krijgen of vintage blog al dan niet zijn persoonlijke gegevens behandelt en,

In het bevestigende geval, informatie verkrijgen over uw specifieke persoonlijke gegevens en de behandeling die vintage blog heeft uitgevoerd of uitvoert, evenals, onder andere, de beschikbare informatie over de oorsprong van deze gegevens en de ontvangers van de gedane of geplande communicatie van hetzelfde.
Recht op rectificatie: het is het recht van de gebruiker om zijn persoonlijke gegevens te wijzigen die onjuist of, rekening houdend met de doeleinden van de behandeling, onvolledig blijken te zijn.
Recht op verwijdering (“het recht om te worden vergeten”): het is het recht van de gebruiker, op voorwaarde dat de huidige wetgeving niet anders bepaalt, om de verwijdering van zijn persoonlijke gegevens te verkrijgen wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of behandeld; de Gebruiker zijn toestemming voor de behandeling heeft ingetrokken en dit geen andere wettelijke basis heeft; de Gebruiker verzet zich tegen de behandeling en er is geen andere legitieme reden om ermee door te gaan; de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; de persoonsgegevens moeten worden verwijderd in overeenstemming met een wettelijke verplichting; of de persoonsgegevens zijn verkregen als gevolg van een rechtstreeks aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind jonger dan 14 jaar. Naast het verwijderen van de gegevens moet de verantwoordelijke voor de verwerking, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de toepassing ervan, redelijke maatregelen nemen om de verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens te informeren over het verzoek van de belanghebbende om een ​​link naar die persoonsgegevens te verwijderen .
Recht op beperking van de behandeling: het is het recht van de gebruiker om de behandeling van zijn persoonlijke gegevens te beperken. De Gebruiker heeft het recht om de beperking van de behandeling te verkrijgen wanneer hij de juistheid van zijn persoonlijke gegevens betwist; de verwerking is onrechtmatig; de Verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig, maar de Gebruiker heeft deze nodig om claims in te dienen; en wanneer de Gebruiker zich tegen de behandeling heeft verzet.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid: in het geval dat de verwerking geautomatiseerd wordt uitgevoerd, heeft de gebruiker het recht om zijn persoonlijke gegevens van de gegevensbeheerder te ontvangen in een gestructureerd formaat, voor algemeen gebruik en mechanisch te lezen, en om deze door te geven aan een andere persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling. Indien technisch mogelijk, zal de gegevensbeheerder de gegevens rechtstreeks naar die andere verantwoordelijke verzenden.
Recht van verzet: het is het recht van de gebruiker om de verwerking van zijn persoonlijke gegevens niet uit te voeren of de verwerking ervan door vintage blog te staken.
Recht om niet het onderwerp te zijn van een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering: het is het recht van de gebruiker om niet het onderwerp te zijn van een geïndividualiseerde beslissing die uitsluitend is gebaseerd op de geautomatiseerde verwerking van zijn persoonlijke gegevens, inclusief profilering. , bestaande tenzij actueel wetgeving bepaalt anders.
De gebruiker kan dus zijn rechten uitoefenen door schriftelijke communicatie gericht aan de gegevensbeheerder met de verwijzing “RGPD-vivingcostumes.com”, met vermelding van:

Naam, voornamen van de Gebruiker en kopie van de DNI. In gevallen waarin vertegenwoordiging is toegelaten, is identificatie met dezelfde middelen ook nodig van de persoon die de gebruiker vertegenwoordigt, evenals het document dat de vertegenwoordiging accrediteert. De fotokopie van de DNI mag worden vervangen door elk ander rechtsgeldig middel dat de identiteit bewijst.
Verzoek met de specifieke redenen voor het verzoek of de informatie waartoe u toegang wilt.
Adres voor kennisgevingsdoeleinden.
Datum en handtekening van de aanvrager.
Elk document dat het ingediende verzoek accrediteert.
Deze aanvraag en elk ander bijgevoegd document kunnen worden verzonden naar het volgende adres en/of e-mail:

Postadres: Nederland

E-mail: info@vintage blog

Links naar websites van derden
De website kan hyperlinks of links bevatten die toegang geven tot webpagina’s van andere derden dan vintage blog, en worden daarom niet beheerd door vintage blog. De eigenaren van deze websites hebben hun eigen gegevensbeschermingsbeleid, waarbij ze in elk geval zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen bestanden en hun eigen privacypraktijken.

Claims bij de controleautoriteit
In het geval dat de gebruiker van mening is dat er een probleem is of dat de huidige regelgeving wordt geschonden in de manier waarop zijn persoonlijke gegevens worden verwerkt, heeft hij het recht op effectieve gerechtelijke bescherming en om een ​​claim in te dienen bij een controleautoriteit, in het bijzonder , in de staat waar u uw gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk heeft. In het geval van Spanje is de controleautoriteit het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (https://www.aepd.es/).

II. ACCEPTATIE EN WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID
Het is noodzakelijk dat en

De gebruiker heeft de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens in dit privacybeleid gelezen en gaat ermee akkoord, evenals de verwerking van zijn persoonsgegevens, zodat de gegevensbeheerder hiermee kan doorgaan op de manier, tijdens deadlines en voor de doeleinden aangegeven. Het gebruik van de Website impliceert de aanvaarding van het Privacybeleid.

vintage blog behoudt zich het recht voor om zijn privacybeleid te wijzigen, volgens zijn eigen criteria, of gemotiveerd door een wetgevende, jurisprudentiële of doctrinaire wijziging van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming. Wijzigingen of updates van dit privacybeleid worden niet expliciet aan de gebruiker gemeld. De Gebruiker wordt aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen of updates.

Dit privacybeleid is bijgewerkt om aan te passen aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze data (RGPD) en organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten.