Skip to content
My Blog

JURIDISCHE KENNISGEVING EN ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

I. ALGEMENE INFORMATIE
In overeenstemming met de informatieplicht voorzien in Wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE) van 11 juli, worden de volgende algemene informatiegegevens van deze website hieronder verstrekt:

Het eigendom van deze website, livingcostume.com, (hierna Website) is in handen van: Luuk de Tronk, met NIF: 124578, en wiens contactgegevens zijn:

Adres: Nederland

Telefoonnummer: 235689

Contact e-mail: info@vivingcostume.com

II. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
Het voorwerp van de voorwaarden: De Website
Het doel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) is om de toegang tot en het gebruik van de Website te regelen. Voor de toepassing van deze Voorwaarden wordt onder de Website verstaan: het uiterlijk van de scherminterfaces, zowel statisch als dynamisch, dat wil zeggen de navigatieboom; en alle elementen die zowel in de scherminterfaces als in de navigatiestructuur zijn geïntegreerd (hierna Inhoud) en al die diensten of onlinebronnen die, in voorkomend geval, aan Gebruikers worden aangeboden (hierna Diensten).

COOKIESBELEID behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de presentatie en configuratie van de Website en de Inhoud en Diensten die erin zijn opgenomen, te wijzigen. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat COOKIESBELEID op elk moment elk van deze elementen die in de Website zijn geïntegreerd of de toegang ertoe kan onderbreken, deactiveren en/of annuleren.

De toegang tot de Website voor de Gebruiker is gratis en is in het algemeen gratis zonder dat de Gebruiker een tegenprestatie hoeft te leveren om ervan te kunnen genieten, behalve met betrekking tot de kosten van aansluiting via het telecommunicatienetwerk dat door de toegang wordt geboden. door de Gebruiker gecontracteerde provider.

Voor het gebruik van de Inhoud is geen voorafgaand abonnement of registratie vereist.

De gebruiker
De toegang, navigatie en gebruik van de Website, evenals de ruimtes die zijn ingeschakeld voor interactie tussen de Gebruikers en de Gebruiker en COOKIESBELEID, zoals opmerkingen en/of blogruimtes, verlenen de gebruiker de toestand waarvoor ze worden geaccepteerd. , vanaf het begin van het browsen op de website, alle voorwaarden die hier zijn vastgelegd, evenals hun latere wijzigingen, onverminderd de toepassing van de overeenkomstige dwingende wettelijke voorschriften, in voorkomend geval. Gezien de relevantie van het voorgaande, wordt de Gebruiker aangeraden deze te lezen bij elk bezoek aan de Website.

De COOKIESBELEID-website biedt een breed scala aan informatie, diensten en gegevens. De Gebruiker neemt zijn verantwoordelijkheid voor een correct gebruik van de Website. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot:

Een gebruik van de door COOKIESBELEID aangeboden informatie, Inhoud en/of Diensten en gegevens zonder in strijd te zijn met de bepalingen van deze Voorwaarden, de Wet, de goede zeden of de openbare orde, of dat op enige andere wijze kan leiden tot aantasting van de rechten van derden of de werking van de Website zelf.
De juistheid en wettigheid van de informatie die door de Gebruiker wordt verstrekt in de formulieren uitgegeven door COOKIESBELEID voor toegang tot bepaalde Inhoud of Diensten aangeboden door de Website. In elk geval zal de Gebruiker COOKIESBELEID onmiddellijk op de hoogte brengen van elk feit dat het oneigenlijk gebruik van de informatie die in genoemde formulieren is geregistreerd, zoals, maar niet alleen, diefstal, verlies of ongeoorloofde toegang tot identificatiegegevens en/of wachtwoorden, toestaat, om om over te gaan tot onmiddellijke opzegging.
COOKIESBELEID behoudt zich het recht voor om al die opmerkingen en bijdragen in te trekken die in strijd zijn met de wet, respect voor de waardigheid van de persoon, die discriminerend, xenofoob, racistisch, pornografisch, spamming zijn, die de jeugd of de kindertijd, de orde of de openbare veiligheid bedreigen of die, in uw mening, zijn niet geschikt voor publicatie.

In ieder geval is COOKIESBELEID niet verantwoordelijk voor de meningen die door Gebruikers worden geuit via opmerkingen of andere blogging- of participatietools die mogelijk bestaan.

De loutere toegang tot deze Website impliceert geen enkele commerciële relatie tussen COOKIESBELEID en de Gebruiker.

Altijd in overeenstemming met de huidige wetgeving, is deze COOKIESBELEID-website bedoeld voor alle mensen, ongeacht hun leeftijd, die toegang hebben tot en/of bladeren door de pagina’s van de website.

De Website is primair gericht op Gebruikers woonachtig in Nederland. COOKIESBELEID zorgt er niet voor dat de Website geheel of gedeeltelijk in overeenstemming is met de wetten van andere landen. Als de Gebruiker op een andere plaats woont of is gevestigd en besluit om toegang te krijgen tot en/of te bladeren op de Website, doet hij dit op eigen risico, hij moet ervoor zorgen

dat dergelijke toegang en navigatie in overeenstemming is met de lokale wetgeving die van toepassing is, COOKIESBELEID aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid die kan voortvloeien uit genoemde toegang.

III. TOEGANG EN NAVIGATIE OP DE WEBSITE: UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID
COOKIESBELEID garandeert niet de continuïteit, beschikbaarheid en bruikbaarheid van de Website, noch van de Inhoud of Diensten. COOKIESBELEID zal al het mogelijke doen voor de goede werking van de Website, maar is niet verantwoordelijk of garandeert dat de toegang tot deze Website niet ononderbroken of foutloos zal zijn.

Evenmin is zij verantwoordelijk of garandeert zij dat de inhoud of software die toegankelijk is via deze Website foutloos is of schade toebrengt aan het computersysteem van de Gebruiker (software en hardware). COOKIESBELEID is in geen geval verantwoordelijk voor verliezen, schade of verliezen van welke aard dan ook die voortvloeien uit toegang tot, browsen en gebruik van de Website, inclusief, maar niet beperkt tot, schade veroorzaakt aan computersystemen of veroorzaakt door de introductie van een virus.

COOKIESBELEID is evenmin verantwoordelijk voor eventuele schade die gebruikers kunnen oplopen door oneigenlijk gebruik van deze Website. Het is in het bijzonder op geen enkele manier verantwoordelijk voor vallen, onderbrekingen, gebrek aan of defect van telecommunicatie die zich kunnen voordoen.

IV. LINKS BELEID
Het is gemeld dat de COOKIESBELEID-website linkmiddelen beschikbaar stelt of kan stellen aan gebruikers (zoals onder andere links, banners, knoppen), directory’s en zoekmachines die gebruikers toegang geven tot websites die toebehoren aan en/of beheerd worden door derden .

De installatie van deze links, directory’s en zoekmachines op de Website is bedoeld om het voor Gebruikers gemakkelijker te maken om op internet beschikbare informatie te zoeken en te openen, zonder te worden beschouwd als een suggestie, aanbeveling of uitnodiging om ze te bezoeken.

COOKIESBELEID biedt of commercialiseert niet zelf of via derden de producten en/of diensten die beschikbaar zijn op genoemde gelinkte sites.

Evenzo garandeert het niet de technische beschikbaarheid, nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid, geldigheid of wettigheid van sites buiten zijn eigendom die toegankelijk zijn via de links.

COOKIESBELEID zal in geen geval de inhoud van andere websites beoordelen of controleren, noch de producten en diensten, inhoud, bestanden en enig ander materiaal op de bovengenoemde gelinkte sites goedkeuren, onderzoeken of onderschrijven.

COOKIESBELEID aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die kan worden veroorzaakt door de toegang, het gebruik, de kwaliteit of de wettigheid van de inhoud, communicatie, meningen, producten en diensten van websites die niet door COOKIESBELEID worden beheerd en die aan deze Website zijn gelinkt.

De Gebruiker of derde partij die een hyperlink maakt van een webpagina van een andere, andere website naar de COOKIESBELEID Website moet weten dat:

De reproductie —geheel of gedeeltelijk— van de Inhoud en/of Diensten van de Website is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van COOKIESBELEID.

Evenmin is een valse, onnauwkeurige of onjuiste verklaring op de COOKIESBELEID Website, noch op de Inhoud en/of Diensten, toegestaan.

Met uitzondering van de hyperlink, zal de website waarop de hyperlink is geplaatst geen enkel element van deze website bevatten, beschermd als intellectueel eigendom door het Spaanse rechtssysteem, tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door COOKIESBELEID.

Het tot stand brengen van de hyperlink impliceert niet het bestaan ​​van relaties tussen COOKIESBELEID en de eigenaar van de website waarvan deze is gemaakt, noch de kennis en aanvaarding van COOKIESBELEID van de inhoud, diensten en/of activiteiten die op die website worden aangeboden, en vice versa .

V. INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM
COOKIESBELEID is zelf of als rechtverkrijgende eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van de Website, evenals de elementen die daarin zijn opgenomen (bij wijze van voorbeeld en niet uitputtend, afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten, handelsmerken of logo’s, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma’s die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, enz.). Het zullen daarom werken zijn die als intellectueel eigendom worden beschermd door het Spaanse rechtssysteem, en op hen van toepassing zijn zowel de Spaanse als de communautaire regelgeving op dit gebied, evenals de internationale verdragen met betrekking tot deze kwestie en ondertekend door Spanje.

Alle rechten voorbehouden. Krachtens de bepalingen van de Wet op de Intellectuele Eigendom is de reproductie, distributie en openbare communicatie, inclusief de methode om ze beschikbaar te stellen, van de gehele of een deel van de inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, uitdrukkelijk verboden. met welke technische middelen dan ook, zonder toestemming van

COOKIESBELEID.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van COOKIESBELEID te respecteren. U kunt de elementen van de Website bekijken of zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of op een ander fysiek medium, zolang dit uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik is. De Gebruiker mag echter geen enkel beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat op de Website is geïnstalleerd verwijderen, wijzigen of manipuleren.

In het geval dat de Gebruiker of een derde van mening is dat een van de Inhoud van de Website een schending van de rechten van bescherming van intellectueel eigendom veronderstelt, moeten ze COOKIESBELEID onmiddellijk op de hoogte stellen via de contactgegevens in het gedeelte ALGEMENE INFORMATIE van deze Verklaring. Algemene gebruiksvoorwaarden.

ZAAG. JURIDISCHE ACTIES, TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE
COOKIESBELEID behoudt zich het recht voor om civiele of strafrechtelijke vervolgingen in te stellen die zij nodig acht voor het oneigenlijk gebruik van de Website en de Inhoud, of voor de schending van deze Voorwaarden.

De relatie tussen de Gebruiker en COOKIESBELEID wordt beheerst door de geldende en geldende regelgeving op het Spaanse grondgebied. Als er enige controverse ontstaat met betrekking tot de interpretatie en/of toepassing van deze Voorwaarden, zullen de partijen hun conflicten voorleggen aan de gewone jurisdictie, waarbij ze zich onderwerpen aan de overeenkomstige rechters en rechtbanken volgens de wet.